НАСЛОВНА НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ СВЕ ВЕСТИ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРУПАЊ

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Израдa и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији општине Крупањ

број 1/2016

 

 

 

 

 

Датум и време

Рок за подношење понуда

16.12.2016. године до 11,00  часова

Отварање понуда

16.12..2016. године у 11,30 часова

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупањ, новембар 2016.године

 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

 

 

 

 

 1. Позив за подношење понуда

 

II                                       Изјава о испуњености услова из чл. 75. и поседовању доказа из чл. 77. Закона о јавним набавкама

 

 1. Упутство понуђачу како да сачини понуду

 

 1. Образац  (а,б,в,г)

 

 1. Образац понуде

 

VI                                    Изјава о поседовању техничке опреме

 

 1. Изјава о независној понуди

 

 1. Образац трошкова припреме понуде

 

 1. Модел уговора

 

 1. Техничка спецификација – Предмер и предрачун радова

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: Туристичка органитзација општине Крупањ

Адреса наручиоца: Мачков камен бр.3, 15314 Крупањ

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета:Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на општинским и државним путевима на територији општине Крупањ, према Главном пројекту туристичке сигнализације на државним путевима у општини Крупањ и Главном пројекту туристичке сигнализације на општинским путевима у општини Крупањ

Ознака из општег речника набавке: 34928470 – Сигнализација

Број партија: набавка није обликована по партијама

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: конкурсна документација ће бити објављена на порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца www.tookrupanj.org.rs и може се преузети лично у просторијама Туристичке организације

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Туристичка организација општине Крупањ, ул. Мачков камен бр.2, 15314 Крупањ сваког радног дана од 07 до 15 часова и у затвореној коверти са назнаком „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ израде и постављања туристичке саобраћајне сигнализације – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за достављање понуда је 9. дан од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке 16.12.2016. године до 11:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 16.12.2016.год. у 11:30 часова у просторијама Туристичке организације општине Крупањ, ул. Мачков камен бр.3, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке: 5 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:Александар Петровић, тел:015-584-094, e-mail:touristok@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

                I          ИЗЈАВА О  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И ПОСЕДОВАЊУ ДОКАЗА ИЗ ЧЛ. 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

 

 Овим, као овлашћено лице ___________________________________________________

                                                                    (назив и седиште правног лица)

 

изјављујем, под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне услове прописане чл.75. ст.1, да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), сходно чему имамо право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача, и то (услови из чл.75. ст. 1. ЗЈН):

 

 1. понуђач је регистрован код надлежног органа,
 2. понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
 3. понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,
 4. понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом,
 5. понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине

 

Наручилац задржава право, сходно чл. 79. ст.1 Закона о јавним набавкама, да може од  понуђача чија  понуда   буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

 

Понуђач је регистрован у Регистру понуђача у АПР

да

не

(Заокружити)

 

У ___________, дана _________2016.год.

 

                                                                                                 Давалац изјаве – овлашћено лице:

 

                                                                                                 ____________________________

                                                                                                 Име и презиме – читко написано

 

                                                                                                 _____________________________

                                                                                                 Број личне карте давоца изјаве

 

                                                                                                 ______________________________

                                                                               М.П.         Својеручни потпис даваоца изјаве

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (копирати образац у потребан број примерака)

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. (копирати образац у потребан број примерака)

 

             II          УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

 

 1. Упутство о начину попуњавања обрасца понуде.

Понуду треба одштампати или читко написати и исту треба да потпише и печатира понуђaч, на оригиналним обрасцима и моделу уговора.

Понуђач доставља једну поднуду, у писаном облику. Ако понуђач достави више понуда, све понуде тог понуђача биће одбијене као неисправне.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75.ст.1.тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл. 75 ст.1. Тачка 5 овог Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, на начин одређен чл.77. Закона.

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75.ст.1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из чл. 75 ст.1 тач.5 овог Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке прописане чл.81.ст.4.

 1. Језик понуде

Понуда и сви документи као и преписка везана за понуду коју размењују понуђач и наручилац треба да буде на спрском језику.

 1. Цене 

Цене, односно вредност радова, који су предмет јавне набавке, исказују се у динарима, без и са ПДВ-ом.

Плаћање ће се вршити у свему на начин утврђен уговором, уплатом динарских средстава на текући рачун изабраног извођача.

 1. Критеријум за доделу уговора je најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком укупно понуђеном ценом, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извршења. У случају да је и рок извршења једнак, следећи критеријум је дужи период важења понуде. У случају да су сви параметри по овим критеријумима једнаки, наручилац ће изабрати понуду која је прва стигла.

 1. Понуде с варијантама нису допуштене.

У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда се одбија.

 1. Подаци о обавезној садржини понуде

Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:

а.   попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу,

б.   попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде,

в.   попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве понуђача о независној понуди,

г.  попуњену, потписну и оверену изјаву о испуњености  обавезних услова из чл.75. ст.1. и поседoвању доказа из чл.77. ст.1.

д.   попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.

ђ.    Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, и то:

 • Да располаже неопходним пословним капацитетом:

              - да је у последње три године (2013, 2014 и 2015) остварио укупан приход од најмање 12.000.000,00 динара;

              - да је у претходне три године (2013. 2014. и 2015.) пружио услуге на изради и постављању   туристичке саобраћајне  сигнализације и то, најмање три Уговора,  у укупном  износу од најмање 8.000.000,00 динара. Понуђач је у обавези да уз потврду о изведеним радовима достави и Уговоре о извођењу радова.

              Доказ: Списак изведених радова са потврдама Инвеститора за услуге на изради и постављању туристичке саобраћајне сигнализације у претходне три године (2013, 2014. и 2015.) у укупном износу  од најмање 8.000.000,00 динара. Понуђач је у обавези да уз потврду Инвеститора достави и копије Уговора о извођењу радова, као и копије годишнјих завршних рачуна којима се доказује кумулативни укупан приход од најмање 12.000.000,00 динара за последње три године (2013, 2014 и 2015) 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ.

 • Располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:

- У погледу кадровског капацитета има најмање 10 (десет) запослених радника од којих најмање:

- 1 (један) дипломиран инжењер саобраћајне струке са важећом лиценцом 470 – одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације;

- 4 (четири) радника средње или више стручне спреме и то; саобраћајне или друге техничке струке;

-  5 (пет) радника, који ће бити ангажовани на реализацији предмета јавне набавке са изјавом да су оспособљени за извођење радова на пословима израде и постављања туристичке  саобраћајне сигнализације.

       Доказ: - фотокопија радне књижице и пријаве на осигурање (образац М 3А или М - А ако је пријава новијег датума) за лица која су у радном односу код понуђача, или су ангажована сходно члановима 197. до 202. Закона о раду (Документ 8) - Доставити у Прилогу 2 уз Образац 2.

 

-да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседују личну лиценцу 470.

       Доказ:  Копија личне лиценце (470) оверена  оригиналним  печатом  и потписом са важећом потврдом издате од Инжењерске Коморе Србије, и изјава понуђача о одговорном извођачу радова који ће бити именован у предметној јавној набавци (Документ 9) - Доставити у Прилогу 2 уз Образац 2.

 • Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.
 • У погледу техничког капацитета морају да поседују тражену техничку опрему за извођење предметних  радова и то :

- сопствени погон (машине и опрему) за производњу – израду вертикалне саобраћајне сигнализације;

- минимум  теретни камион носивости од 3 до 7 тона 1 комад

- минимум камион „путарац“ – комбиновано возило за превоз радника и опреме (поседује товарни сандук) 1 комад

- минимум  сигнална приколица за обезбеђење радова 1комад

- минимум 1 мешалица за справљање бетона

- минимум 1 путничко возило.

  - минимум 1 аутокорпа

 

 • фотокопије  пописне  листе  основних средстава са стањем на дан 31.12.2015. године уз обавезно обележавање  маркером  опреме тражене  конкурсном  документацијом ако је у власништву понуђача, односно уговор о закупу, лизингу и сл., ако није у власништву понуђача. За возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе и полису осигурања. Уколико је опрема набављена у 2015.години прилаже се фотокопија уговора о куповини, рачун или отпремница
 • Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

 

 • Да Понуђач располаже неопходним доказима о квалитету производа и материјала за извођење радова на вертикалној сигнализацији.

Доказ:

 

a) Извештај о испитивању – сертификат о квалитету табле саобраћајног знака ( облик табла 1м2) и њихова усклаћеност   са стандардом  СРПС ЕН 12899 ( Сл.гласник РС бр.134 од 11.12. 2014 год. члан 84.минимални услови) :

1. фактор сигурности са оптерећењем класе (PAF1)

2. притисак ветра класе ( WL5)

3. динамички притисак снега класе (DSL1)

4. највећу привремену дефлексију класе (TDB4),

 издат од стране акредитоване лабораторије.

Саобраћајна сигнализација мора да буде произведена у складу са Техничким упутствима „Путева Србије“ БС 02 и БС 03. Ове сертификате и стандарде доставити у Прилогу 2 уз Образац 2 као Изјаву (Документ 11) у којој се наводи шта се све доставља.

 

б) Сертификат о квалитету фолије произвођача (са преводом ако је на страном језику) класа фолије 1 и 2 и 3

Уколико су наведени сертификати у тренутку отварања понуда старији од 12 месеци, понуђач је у обавези да уз сертификат приложи и важећу потврду о продужетку важности сертификата, издате од произвођачаили одговарајуће акредитоване лабораторије.

 • Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно. Ове сертификате и стандарде доставити у Прилогу 2 уз Образац 2 као Изјаву (Документ 11) у којој се наводи шта се све доставља.

 

ц) Понућач мора да достави доказ да поседује стандард ISO 9001 i стандард ISO 14001.

 • Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно..

                                                          

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.

 1. Отварање понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 15.12.2016.год. у 11:30 часова у просторијама Туристичке организације Крупањ, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

 1. Тајност

Подаци који се тичу провера, објашњења, мишљења и поређења понуда, као и препоруке у вези са доделом уговора се неће саопштавати понуђачима ни лицима која званично нису укључена у поступак, док се не објави име изабраног понуђача. Уколико учесник у поступку на било који начин покуша да утиче на комисију за избор извођача приликом проучавања понуда или донолшења одлуке о избору понуђача, његова понуда биће аутоматски одбијена.

 1. Одлука о додели уговора:

Рок за доношење одлуке o додели уговора je 5 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће одлуку o додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет стр