НАСЛОВНА НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ СВЕ ВЕСТИ
JAVNA NABAVKA

OPŠTI PODACI O PREDMETU NABAVKE 1
OPŠTI PODACI O PREDMETU NABAVKE
Naziv: Oprema za saobraćaj, nabavka elektro bicikala
Vrsta predmeta nabavke: Dobra
Opis:
Nabavka 40 komada elektro bicikala
Ostale napomene

Naručilac:
TURISTIČKO-SPORTSKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KRUPANJ 103835990
Naziv postupka:
Oprema za saobraćaj, nabavka elektro bicikala
Referentni broj:
152/21
KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE
Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio
opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki
Naziv predmeta / partije: Oprema za saobraćaj, nabavka elektro bicikala
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene
Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda:
Automatsko rangiranje
Rezervni kriterijumi
Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cenu, ugovor će se dodeliti ponuđaču koji ponudi kraći rok isporuke.

Description: Description: http://www.tookrupanj.org.rs/img/logo_03.jpg

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између:

1. Туристичко-спортске организације општине Крупањ, Улица Мачков камен број 3, 15314 Крупањ, ПИБ: 103835990, Матични број: 17284045, коју заступа в.д. директора Младен Стефановић, у даљем тексту Наручилац и

 

2.            ...................................................................,  из .......................................................,  које заступа ......................................................  МБ: ..............., ПИБ: .................. у даљем тексту: Испоручилац  

 

Уговорне стране сагласно констатују:

 

Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке за набавку добара – „Опрема за саобраћај, набавка електро бицикала“.

 

Након спроведеног поступка, одговорно лице Наручиоца је донело Одлуку о додели уговора број ___________, од _______. 2021. године.

 

Уговор  ____________________________________, додељен је понуђачу.

 

Уговорне стране овим уговором уређују своје односе, а на основу горе поменуте одлуке.

 

Члан 1.

 

Предмет овог Уговора је набавка добара: Опрема за саобраћај, набавка електро бицикала (у даљем тексту: добра), који је Наручилац доделио Испоручиоцу након претходно спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара по позиву за подношење понуда, у свему према усвојеној понуди број _____________ од __.__.2021. године и техничкој спецификацији уз исту, које представљају саставни део овог Уговора.

 

УГОВОРЕНА ЦЕНА

 

Члан 2.

 

Уговорне стране сагласно утврђују вредност добара која су предмет овог Уговора у износу од ____________________ (словима:_____________) без ПДВ, односно _____________ (словима:________________) са ПДВ.

 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током извршења уговорних обавеза.

 

Стране из уговора су сагласне да се у складу са чланом 156-161. Закона о јавним набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог уговора.

 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

 

НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

 

Члан 3.

 

Испоручилац ће испоруку предметних добара извршити у року од 90 (деведесет) дана од дана закључења уговора.

 

 

Рок из става 1. може се продужити ако настане нека од околности више силе призната постојећим прописима.

 

Члан 4.

 

Испоручилац се обавезује да ће добра из члана 1. испоручити на адресу Наручиоца, у радно време Наручиоца.

 

Испоручилац је обавезан да благовремено најави испоруку Наручиоцу, како би се обезбедио квалитативни и квантитативни пријем добара.

 

Члан 5.

 

У случају да Испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку добара исти је дужан да плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2% уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупне уговорене вредности.

 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења Испоручиоцу, уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (петнаест) дана од датума издавања истог.

 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање меница за добро извршење посла и на накнаду стварне штете.

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАНТИТЕТА, КВАЛИТЕТА И ОДГОВОРНОСТИ

 

Члан 6.

 

Понуђена добра која су предмет набавке морају обавезно одговарати техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације.

 

Добра која се испоручују морају бити у оригиналном паковању, нова и некоришћена.

 

У случају сумње да понуђена добра не задовољавају тражене карактеристике, наручилац може од понуђача да захтева да достави и званичан каталог, опис производа или други одговарајући доказ којим се може установити усаглашеност са техничком спецификацијом.

 

Члан 7.

 

Квалитативан и квантитативан пријем добара извршиће се на месту испоруке, при чему отпремницу потврђује својим потписом овлашћени представник Наручиоца.

 

Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и утврди да ли одговарају условима уговора, а уколико констатује да иста имају недостатке и не одговарају уговору, да о њима одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана испоруке писмено обавести Испоручиоца, а овај да рекламиране недостатке отклони у целости о свом трошку у року од  30 (тридесет) дана од пријема рекламације.

 

Уколико испоручена добра не одговарају уговореном квалитету Наручилац има право да их не прими и врати Испоручиоцу и да по овом основу изврши смањење укупне уговорене цене.

 

Све трошкове који због враћања добара настану сносиће Испоручилац.

 

 

 

 

ПЛАЋАЊЕ УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ

 

Члан 8.

 

Наручилац и Испоручилац су се споразумели следеће:

 

1. да се обрачун вредности испоручене количине добара врши по јединичним ценама из понуде и стварно испорученој количини добара, након сваке конкретне испоруке по овом уговору, не пре истека рока из члана 7. у којем се може ставити приговор на квалитет;

 

2. да Испоручилац, за сваку конкретно испоручену количину добара, достави наручиоцу фактуру;

 

3. да Наручилац плати Испоручиоцу испоручену количину добара по овом Уговору према фактури Испоручиоца из тачке 2. овог члана,  у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправне фактуре, под условом да је претходно извршен квалитативан и квантитативан пријем, у смислу члана 7. овог уговора;

 

4. Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму и захтев за регистрацију меница, оверен од пословне банке.  Рок важења менице је 6 (шест) месеци од дана закључења Уговора.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Испоручилац не изврши своју уговорну обавезу у року и на начин предвиђен уговором.

 

 

5. У случају доцње у уплати Наручилац ће Испоручиоцу за сваки дан доцње платити законску затезну камату.

ВИША СИЛА

 

Члан 9.

 

Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

 

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.

 

Уговорна страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

 

 

 

 

РАСКИД УГОВОРА

 

Члан 10.

 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

 

Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писаним путем обавести другу уговорну страну.

 

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза пре раскида.

 

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади  стварну штету.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 11.

 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, Испоручилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца.

Члан 12.

 

Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог уговора уговорне стране ће настојати да споразумно реше.

 

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд према седишту Наручиоца.

 

Члан 13.

 

На све оно што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима, Опште узансе за промет робом и други важећи прописи.

 

Члан 14.

 

Све измене и допуне овог уговора важе само ако су начињене у писаној форми и потписане од обе уговорне стране.

Члан 15.

 

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања од овлашћених лица испред обе уговорне стране, а важи и производи правно дејство до извршења свих уговорних обавеза обе уговорне стране, а најдуже 1 (једну) годину.

 

Испоручилац се обавезује да испоручи Наручиоцу укупну количину добара наведену у свим појединачним захтевима за испоруку Наручиоца добијеним у року од 1 (једне) године од дана закључења овог Уговора.

 

Ако се до истека рока из претходног става не повуче укупна количина добара наведена у техничкој спецификацији, остатак, односно преостала нереализована количина добара се по истеку рока од 1 (једне) године неће реализовати, а уговарачи неће трпети последице због тога.

 

 

 

 

Члан 16.

 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за Испоручиоца, а 2 (два) за Наручиоца.

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                                                                                     НАРУЧИЛАЦ

Description: Description: http://www.tookrupanj.org.rs/img/logo_03.jpg

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE

Опрема за саобраћај, набавка електро бицикала

 

Предмет ЈН

количина (комада)

јединична цена без ПДВ-а

јединична цена са ПДВ-ом

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

 

1.

 

2.

3.

4.

5. (2x3)

6. (2x4)

Електро бицикл

40

 

 

 

 

 

                                                                                УКУПНО

 

 

 

 

Напомена: Понуђач је у обрасцу структуре цене исказао све пратеће трошкове набавке и не може тражити од наручиоца накнаду било којих трошкова које није навео у обрасцу структуре цене.

                                                                                                                                                             

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

  • У колони 3. уписати јединичну цену без ПДВ-а,  
  • У колони 4. уписати јединичну цену са ПДВ-ом,
    • У колони 5. уписати укупну вредност без  ПДВ-а и УКУПНО,
    • У колони 6. уписати укупну вредност са  ПДВ-ом и УКУПНО

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

У складу са чланом 138. став 2. ЗЈН, понуђач _______________________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

 

Крајем 2019. године у општини Крупањ урађене су пешачке, бициклистичке и гљиварске стазе дужине око 300 км са сигнализацијом. Марта 2020. године општина Крупањ је добила звање туристичког места III степена. Како би се унапредио развој пре вега, рекреативно-спортског туризма, предвиђена је и набавка електро бицикала, које ће заинтересована лица моћи да изнајме.

 

Опрема за саобраћај, набавка електро бицикала

Електро бицикл, 40 ком

Техничке карактеристике

Рам/Frame

6061 алуминијум

Предња виљушка/ Front fork

SMLRO aluminium 

Мотор/Motor

задњи погон 350w велике брзине, мотор без четкица, назубљен, малог отпора и ниске буке

Батерија/Battery

48V10.4AH Lithium battery

Пуно време пуњења/Full charging time

5-6 сати

Издржљивост километража/Endurance mileage

50-90 km

Максимална брзина/Max speed

 

35 km/h

Гума и цев/Tire&tube

26'' алуминијум двоспратни

Мењач/Shifter

Shimano SL-TX30

Предњи мењач/Front Derailleur

 

Shimano FD-TZ31

Задњи мењач/Rear Derailleur

 

Shimano RD-TZ500

Тежина утовара/Loading weight

 

150kg

Пуњач/Charger

Локални стандардни улаз 100-240V AC, излаз 54,6V, заштита од пренапона, прекомерне струје, кратког споја

Фарови/Headlights

LED адаптивна предња светла

Гуме/Tires

KENDA 26*1.95'' MTB гуме

Garancija

Минимално 2 године

 

Рок испоруке: Испорука бицикала извршиће се у року од 90 дана од дана закључења уговора.

 

Гарантни рок и рекламације: Понуђачи су у обавези да за добра која су предмет јавне набавке понуде минимални гарантни рок у временском трајању од 24 (двадесет четири) месеца.

Гарантни рок почиње тећи од дана потписивања Записника о испоруци бицикaла  од стране овлашћених лица обе уговорне стране.

У периоду гарантног рока, понуђач је обавезан да у року од 30 дана отклања све недостатке на предметним добрима. У случају да понуђач није у могућности да отклони недостатке на предметним добрима, обавезан је да испоручи нове артикле, са истим техничким карактеристикама, нове некоришћене, из текуће производње, у ком случају гарантни рок почиње тећи изнова.

По испостављеној рекламацији Наручиоца у периоду гарантног рока,  Понуђач је дужан да се одазове најкасније до истека првог наредног радног дана.

 

Квалитативно квантитативни пријем добара: Понуђач који буде изабран по предметној јавној набавци дужан је да предметна добра испоручи у року од 90 дана од дана закључења уговора, у свему у складу са спецификацијом предметних добара из конкурсне документације.

Пријем испоручених добара вршиће се у магацину Наручиоца: у Крупњу, Улица Мачков камен број 3, а исти ће се потврдити потписивањем записника о квалитативно-квантитативном пријему добара. Пре потписивања записника о квалитативно-квантитативном пријему, овлашћено лице Наручиоца је у обавези да утврди да ли су добра испоручена у целости, у свему у складу са захтевом Наручиоца из техничке  спецификације и количина. Понуђена добра морају обавезно одговарати техничкој спецификацији. Добра која се испоручују морају бити у оригиналном паковању, нова и некоришћена.

У случају сумње да понуђена добра задовољавају тражене карактеристике, наручилац може од понуђача да захтева да достави и званичан каталог, опис производа или други одговарајући доказ којим се може установити усаглашеност са техничком спецификацијом.

Уколико Наручилац приликом испоруке добара која су предмет набавке, утврди да иста имају недостатке и не одговарају у потпуности захтеву Наручиоца и техничким карактеристикама, има право одбити пријем истих о чему ће сачинити Записник о рекламацији, оверен од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђачу доставити захтев за отклањање недостатака или замену испорученог добра.

Понуђач је дужан да отклони рекламиране недостатке или рекламирана добра замени новим, у року од 30 дана од дана пријема Записника о рекламацији. У случају да Понуђач није у могућности да отклони недостатке на предметним добрима, обавезан је да испоручи нове артикле, са истим техничким карактеристикама, некоришћене, из текуће производње.

 

Начин (рок) плаћања: Наручилац ће добра која су предмет јавне набавке  платити по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном пријему, у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

Резервни критеријум – Сходно чл. 144. став 5. ЗЈН уколико после анализе и оцене понуда, две или више прихватљивих понуда остваре једнак пласман, по основу понуђене